Oled siin:F3C sõnastik

F3C sõnastik


Kõik õigused on kaitstud.
© 2007 Indrek Hiie.
Antud materjal on vaba vaid eraviisiliseks mittekommertseesmärgiliseks kasutamiseks, eeldusel, et materjalist ei tehta üle kahe elektroonilise ega füüsilise koopia. Igasugune muu, sh. kommertskasutus on lubatud vaid autori kirjalikul loal.

Seletav sõnaraamat on publitseeritud Mudellend.ee veebis Kopteriaabitsa autori loal.


Seletav sõnaraamat sai alguse Peep Krusbergi eeltööst terminite valikul, millele käesoleva aabitsa kirjutamise käigus lisandus termineid veelgi. Aabitsa tekstis on enamasti toodud eestikeelsete terminite järel sulgudes nende ingliskeelne vaste. Et aabitsast oleks kasu ka pöördtõlke tegemisel ning ingliskeelsete allikate lugemisel, valisin sõnaraamatu vormiks ingliskeelse mõiste tõlke eesti keelde koos mõiste eestikeelse lühiseletusega. Kuna enamusele terminitele puudusid kirjutamise momendil teadaolevad eestikeelsed vasted, on antud aabitsa raames esmakordselt eestikeelsesse kasutusse pakutud suurt hulka termineid. Osade terminite osas on aga teadlikult ignoreeritud olemasolevates allikates pakutud termineid ning asendatud need harrastajate kasutuses reaalselt levinud suupärasemate variantidega.

Üldmõisted

Advancing Blade

ründav (e. edenev) laba

Laba, mis liigub kopteri liikumisest tekkinud õhuvoolule vastu.

Aerofoil

profiil

Vt. Airfoil.

Aileron

kaldtüür e. eleroon

Tsüklilise labanurga juhtimisfunktsioon vasak-parem suunal, mille ekvivalendiks lennukil on kaldtüür.

Airfoil

profiil

Tiiva (antud juhul: laba) ristlõike kuju, millest sõltub suurel määral tõstejõu ja takistuse suurus. Teatud lennustiilid esitavad lennuprofiili tüübile konkreetseid nõudmisi. Näiteks 3D lennutamisel peab pealabade profiil olema sümmeetriline, raskuste tõstmisel on efektiivsem ebasümmeetriline pealabade profiil. Sünonüüm on Aerofoil.

Angle of Attack

kohtumisnurk

Profiili kõõlu ja õhuvoolu suuna vaheline nurk (labal). Labaringi ja õhuvoolu suuna vaheline nurk (rootoril). Tähistatakse [?] (alfa).

ARF - Almost Ready To Flight

osaliselt koostatud ehituskomplekt

Mudeli ehituskomplekt, mis tarnitakse lõppkasutajale mehhaaniliselt kokku monteerituna. Enamasti on paigaldatud ka mootor, kuid ei ole paigaldatud pardaelektroonikat. Vt. ka Kit.

Autorotation

autorotatsioon

Lennumanööver, mis seisneb seiskunud mootori abil maandumises. Turvalise maandumise teeb võimalikuks laskumine, mille vältel säilitatakse negatiivsete labanurkade kasutamise abil maandumiseks vajalikud pearootori pöörded.

AUW - All Up Weight

stardimass

Kopteri stardimass koos kütuse ja akudega.

AVCS - Angular Vector Control System

nurkvektorite põhine juhtimissüsteem

Futaba tehnoloogia suuna lukustamise funktsiooni (nn. Heading Hold) realiseerimiseks gürodel.

AWG - American Wire Gauge

juhtme ristlõige

Ameerikas kasutusel olev juhtme ristlõike suuruse mõõtühik.

Backlash

lõtk

Hammasrataste vaheline lõtk hammasülekannetes.

Binding

„kinni võtmine”

Takistus lingistiku (elemendi) vabas liikumises.

Blade Tracking

labavahe

Pöörlevate labade poolt moodustavate labaringide vaheline erinevus, mis kõrvaldatakse rootoripea lingipikkuste seadistamise abil.

Blade Twist

laba vint

Vt. Blade Washout.

Blade Washout

laba vint

Laba labanurga erinevus laba otste vahel. Sünonüüm on Blade Twist.

Boom Strike

sabatoru kräss

Vt. Tail Boom Crash.

Buddy Box

õpilane-raadio

Õpetaja-õpilane süsteemis kasutatav õpilase raadio.

C.G. - Center of Gravity

raskuskese

Punkt, kus mudeli kõikide osade raskustungid on tasakaalus.

CA Debounder - Cyanoacrylate Debounder

kiirliimi lahusti

Spetsiaalne kemikaal tsüanoakrülaatliimi lahustamiseks ning vastava liimiga tehtud liidete lahti sulatamiseks.

CA Glue - Cyanoacrylate Glue

kiirliim

Tsüanoakrülaatliim. Ettevaatust, liimiaurud on mürgised.

Carbon Fibre

süsinikfiiber

Tugev aga kerge süsinikriide baasil valmistatud komposiitmaterjal, millest valmistatakse kopteri labasid, kereplaate jm. detaile.

Cell

aku element

Akupakk koostatakse tavaliselt mitmest järjestikku või paralleelselt ühendatud aku elemendist.

Chicken Dance

tibutants

Kopteri purunemine, kus mootor jääb käima ja labasid vastu maad peksev kopter hüppab nagu tantsides tibutantsu.

Chord

kõõl

Profiili kõõl [b] on sirge, mis ühendab omavahel kaht profiili kontuurjoone kaugemat punkti või nende projektsioone horisontaalpinnale. Kõõlu suhtes vaadeldakse profiili asendit õhuvoolus.

Collective Pitch

kollektiivne labanurk

Kollektiivse labanurga juhtimisfunktsioon, mille tulemusel kopter tõuseb või laskub.

Coreless Servo

südamikuta servo

Servo, mille mootoril puudub raudsüdamik. Servol on kiirem reageerimisaeg, suurem jõud liikuma hakkamise hetkel. Samas on neid võimalik pingestamata olekus kergemalt liigutada.

CP - Collectice Pitch (Helicopter)

CP-kopter

Kopter, mille üles-alla suunalist liikumist kontrollitakse kollektiivse labanurga muutusega.

C-rate

C-väärtus

1C, 2C jne., st. lubatavat tühjakslaadimisvoolu tähistav väärtus, aku mahtuvuse kordaja. St., 120 mAh 10C LiPo akut võib tühjaks laadida 10x 120 mA= 1200 mA= 1,2 A vooluga.

Cyclic Pitch

tsükliline labanurk

Tsüklilise labanurga juhtimisfunktsioon, mille tulemusel kopter kallutub piki- või risttelje ümber.

DIN912

DIN912

Sisekuuskantpeaga poltide kujustandard.

Disc Loading

rootori koormatus

Kopteri kogukaal jagatuna rootori pindalale. Kõrge rootori koormatus tähendab, et kopter on liiga raske antud rootori pindala kohta või rootori pindala on liiga väike, st. labad liiga lühikesed antud kopteri kaalu kohta.

Dissymmetry of Lift

tõstejõu asümmeetria

Ründava ja taganeva laba kiiruste erinevusest tulenev tõstejõu erinevus, mida üritatakse kompenseerida kopteripea laperdamise abil.

Downwash

õhuvoolu allasuune

Töötava rootori poolt põhjustatud õhuvool. Madalam laba töötab kõrgema laba poolt põhjustatud turbulentses õhuvoolus, mis vähendab tema efektiivsust.

Drag

õhutakistus

Läbi õhu liikuva objekti poolt kohatav takistus.

Dual Conversion

kahekordne sagedusmuundus

Vastuvõtja tüüp, kus vastuvõetav signaal konverteeritakse kaheastmeliselt. See tagab suurema häirekindluse, kuid vastuvõtja kaalu ja keerukuse kasvu hinnaga.

eCCPM - Electronic Cyclic Collective Pitch Mixing

elektrooniline mikser

Kallutusautomaadi juhtimine selliselt, et juhtimisfunktsioonide täitmiseks liigutatakse kõiki otse kallutusautomaadi külge ühendatud servosid raadiosaatja poolt koordineeritult.

Elevator

kõrgustüür

Tsüklilise labanurga juhtimisfunktsioon ette-taha suunal, mille ekvivalendiks lennukil on kõrgustüür.

Feathering

sõudmine, flügeerimine

Laba kohtumisnurga muutumiseks vajalik laba pöördumine oma pikitelje ümber.

Feathering Axis

sõudmise telg

Telg, mille ümber laba pöördub labanurga muutmisel.

FFF – Fast Forward Flight

kiire otselend

Lennumanööver, mis seisneb kopteri kiires sirgjoonelises lennus.

Fiber Glass

klaasfiiber

Klaasriide baasil valmistatud komposiitmaterjal, millest valmistatakse mh. mudelkopterite labasid ja kabiine.

Flapping

laperdamine, viskumine

Rootori pöörlemisel laba kerkimine või laskumine ja sellele vastav labaringi kallutumine, tuleneb edeneva ja taanduva laba kiiruse erinevustest õhuvoolu suhtes.

Flapping Axis

lapedamise telg

Telg, mille ümber laba pöördub, kui labaots tõuseb või langeb.

Flapping Head

laperdav rootoripea

Rootoripea, mille sõudmistelg on ühes tükis.

Flare

flare

Lennumanööver ja ka autorotatsiooni viimane faas, kus toimub järsk horisontaalsuunalise lennu pidurdamine kopteri kohtumisnurga muutmise ja kollektiivsete labanurkade juhtimise abil.

Flight Mode

kiire lennu ehk taevaslennurežiim

Raadios defineeritud lennurežiim kiireks otselennuks ja akrobaatiliste manöövrite sooritamiseks. Sünonüümid on Stunt Mode, Idle Up.

Flip

kukerpall, flip

Lennumanööver, mis seisneb kopteri kohapealses roteerumises ümber rist- või pikitelje.

Flutter (Blade)

võbelemine, labavibratsioon, flatter

Labade ostsileerimine kõrgemal sagedusel kui rootori pöörlemine, millega kaasneb iseloomulik plärisev heli - labaplärin.

FM - Frequency Modulation

sagedusmodulatsioon

Info edastamiseks raadiosides mõjutatakse saatja poolt väljastatava kõrgsagedusliku elektrivõnkumise (kandesagedus, lendavate mudelite puhul 35.x MHz) mingit parameetrit (amplituud, sagedus või faas) madalama sagedusega infosignaaliga. FM modulatsiooni korral on mõjutatavaks parameetriks sagedus.

FP - Fixed Pitch (Helicopter)

FP-kopter

Kopter, mille üles-alla suunalist liikumist kontrollitakse mootori pöörete muutmisega.

Gain

tundlikkus

Siin: Güro tundlikkus liikumise suhtes.

Gasser

bensiinimootoriga kopter

Bensiinimootoriga mudelhelikopter.

Glitch

hetkeline raadiohäire, tõrge

Hetkeline servode liikumise häire, mis tuleneb häirest raadioülekandes või pardaelektroonikas.

Ground Effect

maaefekt, maalähedane efekt

Maa lähedal töötava rootori õhuvoolu allasuune tekitab maa ja rootori vahele padja, mis muudab rootori efektiivsemaks, aga kopteri samas ebastabiilsemaks.

Ground Resonance

maaresonants

Täispööretel töötava rootoriga maa peal seisev kopter võib sattuda resonantsi, mis võib lõppeda kopteri purunemisega. Vastav ilming esineb ka mudelkopteritel, kuid mõnevõrra väiksemal määral kui 1:1 skaala kopteritel. Ilming esineb tugevamalt kõval pinnal, mis ei absorbeeri vibratsiooni.

Gyroscopic Precession

güroskoobiline hilistus e. güroskoobiline pretsessioon

Pöörleva keha tendents vastata teda kallutavale jõule vastumõjuga, mis on 90 kraadilises nihkes algselt mõjunud välise jõu suhtes. Praktikas tähendab see tsükliliste labanurkade juhtimise hilistumist pöörlemise suunas 90 kraadi võrra.

Heading Lock

suuna lukustamise funktsioon (gürol)

Güro, mis mitte ainult ei püüa pidurdada saba asendi muutumist, vaid ka esialgse suuna taastada.

Hold

autorotatsioonirežiim

Vt. Throttle Hold.

Hovering

hõljutamine

Lennumanööver, mis seisneb kopteri fikseerimises teatud asendisse.

Hovering Mode

hõljutus- ehk normaalrežiim

Raadios defineeritud lennurežiim hõljutamiseks. Sünonüüm on Normal Mode.

Hovering Pitch

hõljutusrežiimi labanurgad

Raadio nupp hõljutamisrežiimi labanurkade seadistamiseks.

Hovering Throttle

hõljutusrežiimi gaas

Raadio nupp hõljutamisrežiimi gaasi seadistamiseks.

Idle Up

kiire lennu ehk taevaslennurežiim

Vt. Flight Mode.

Immelmann

Immelmann

Lennumanööver, mis seisneb järjestikulises ülessuunalise poolsõlme ning poolkeerise sooritamises.

Inflow Angle

õhuvoolu suuna erinevus rootori pöörlemistasapinnast

Tähistatakse [?].

Inverted Flight

selililend

Selili asendis (telik taeva poole) viibiva kopteri lennutamine. Sünonüüm on Switchless Inverted.

Jet Lag

reaktiivhilistus

Rootori pöörlemisel labade labahoidjates veidi ette- või tahapoole pöördumine, tuleneb edeneva ja taanduva laba kiiruse erinevustest õhuvoolu suhtes.

Kit

ehituskomplekt

Mudeli ehituskomplekt, mis tarnitakse valmisosadena, kuid tuleb piloodil ise koostada. Enne koostamise algust võib vajalikuks osutuda väikesemahuline osade viimistlemine, näiteks tuuleklaasi välja lõikamine või kabiini värvimine. Vt. ka ARF.

Lag Axis

laba pöördumise telg

Telg, mille ümber laba pöördub labahoidjas, kui labaots liigub ette või taha.

Leading Edge

laba esiserv

Laba serv, mis läbib ruumi kõige esimesena. Erandiks on taganeva laba esiserva kinnituse poolne osa, mis asub tagurpidise kiiruse regioonis.

Lift

tõstejõud

Rootori pöörlemisel tekkiva aerodünaamilise kogujõu komponent, mis mõjub rootori pöörlemistasapinnaga ristisuunaliselt. Tuleneb laba profiili poolt tekitatud tõstejõust.

Loop

sõlm

Lennumanööver, mis seisneb vertikaalsuunas ringikujulise lennutrajektoori läbimises.

MPM, mCCPM – Mechanical Pitch Mixing

mehhaaniline mikser

Kallutusautomaadi juhtimine läbi mehhaanilise lingistiku selliselt, et igale juhtimisfunktsioonile vastab kindel servo.

Normal Mode

hõljutus- ehk normaalrežiim

Vt. Hovering Mode.

Nose-In

nina piloodi poole (kopteri asend)

Kopteri lennuasend, mil kopteri nina osundab teda piloteeriva piloodi poole.

PCM - Pulse Code Modulation

impulss-kood modulatsioon

Modulatsioon, kus signaal kantakse üle digitaalselt kodeeritud kujul. Saatja iga juhtorgani asendi info muudetakse kahendsüsteemis numbriks, kõikidest juhtorganitest tulnud infoga (numbritega) tehakse selle häirekindluse tõstmiseks teatav andmetöötlus (nt lisatakse vigade parandamist võimaldav lisainfo), tulemus muudetakse impulsside jadaks, mis sagedusmoduleeritakse kandesignaali. Erinevad tootjad kasutavad erinevaid juhtorgani asendi digitaliseerimise täpsusi (512 (9 bitti), 1024 (10 bitti) või 2048 (11 bitti) taset) ning kodeerivad infot erinevalt. Seega ei ole erinevate tootjate PCM saatjad-vastuvõtjad omavahel ühilduvad.

Pirouette

piruett

Lennumanööver, mis seisneb kopteri keerutamises ümber püsttelje.

Pitch (Angle)

labanurk

Labanurk [?] on profiili kõõlu ja rootori pöörlemistasapinna vaheline nurk. Labanurk [?] = kohtumisnurk [?] + õhuvoolu suuna nurk rootori pöörlemistasapinna suhtes [?].

Pitch-Flap Coupling

delta-3

Kopteri konstruktsioon, mille korral laperdava laba kõrgusest sõltuvalt muutub ka laba labanurk.

Pod-and-Boom

„kaun ja toru”

Poolkabiini ja sabatoruga, st. täispikkuses kereta kopter. Kasutatakse eelkõige sportkopterina 3D ja FAI võistlustel, kuna seda tüüpi kopteritel on väiksem külgsuunaline tuuletakistus.

PPM - Pulse Proportional Modulation

proportsionaalne impulssmodulatsioon

Modulatsioon, kus signaal kantakse üle analoogsel kujul. Igat servokanalit esindab ülekantavas infojadas üks muutuva pikkusega impulss, kusjuures impulsi pikkus on proportsionaalne saatja juhtorgani (kangi) asendiga. Levinuima standardi järgi on kangi keskasendis impulsi pikkus 1,5 ms ning ühes äärmises asendis 1 ms ja teises 2 ms. Kõik servokanalite impulsid (sõltuvalt saatjast min. 2, max. 12-14) saadetakse järjest, kusjuures impulsside vahe on 2 ms. Peale kõikide servokanalite impulsside saatmist järgneb jadas suurem paus, see kõik moodustab ühe paketi. Pausi pikkus on minimaalselt 6 ms ja selle abil sünkroniseerib vastuvõtja oma tööd (oskab alustada impulsside e. servokanalite loendamist infojadas). Moodustunud pakettide jadadega sagedusmoduleeritakse kandesagedust. PPM vastuvõtjad on tundlikud häirete suhtes kuna ei suuda eristada korrektset impulssi raadiohäiretest moonutatud pikkusega impulsist (impulss saadetakse täiturile sellisena nagu vastu võeti).

Propulsive Force

reaktsioonijõud

Rootori pöörlemisel tekkiva aerodünaamilise kogujõu rootori pöörlemistasapinnas mõjuv komponent. Rootori pöörlemist takistav jõud, mis tuleneb mh. laba profiili õhutakistusest. Jõudude korrutamisel nende õlgadega saame summaarse momendi, mida nimetatakse reaktsioonimomendiks ja mis püüab kopteri korpust pöörata rootorile vastupidises suunas. Antud moment kompenseeritakse näit. sabarootori abil tekitatava vastusuunalise momendiga.

Radio Channel

raadiokanal

Konkreetse ülekandesageduse tähistamiseks kasutatav number.

RC Heli(copter) - Radio Controlled Model Helicopter

RC kopter

Raadio teel juhitav mudelhelikopter.

Retreating Blade

taganev (e. taanduv) laba

Laba, mis liigub samas suunas kui kopteri liikumisest tekkinud õhuvool.

Retreating Blade Stall

taganeva laba varisemine

Taganeva laba see osa, mis asub tagurpidise kiiruse regioonis ei tekita tõstejõudu, vaid satub varisemisesse.

RFI - Radio Frequency Interference

raadiosageduslik häire, raadiohäire

Põhjustab halvemal juhul täieliku raadioühenduse kadumise ja mudeli purunemise.

Roll

keeris

Lennumanööver, mis seisneb kopteri roteerumises ümber pikitelje kiirel otselennul.

Rotor Area

rootori pindala

Ühe rootoriga helikopteril: ASYS = AONE = ? * R2.

Rotor Disc

labaring, rootori pöörlemistasapind

Vt. Rotor Plane.

Rotor Plane

labaring, rootori pöörlemistasapind

Tasapind, mis on määratletud rootori pöörlemise trajektoori järgi. Sünonüüm on Rotor Disc.

RPM - Rotations Per Minute

pööret minutis (p/min)

Pöörlemiskiiruse e. rootori ringkiiruse mõõtühik. Levinud mh. kopteri rootori ja mootorite pöörlemiskiiruste mõõtmisel.

Rudder

pöördetüür

Sabarootori juhtimisfunktsioon, mille ekvivalendiks lennukil on pöördetüür.

Seesaw Head

kiikuv rootoripea

Rootoripea, mille sõudmistelg on kahes tükis, st. mõlemale labale oma.

Servo Centering Accuracy

servo tsentreerimistäpsus

Servo iseloomustamiseks kasutatav suurus, näitab lõtku puudumist servo ülekandes.

Servo Channel

servokanal

Näitab raadiokanali abil juhitavate juhtimisfunktsioonide (servode) arvu.

Servo Deadband

servo reageerimisaeg käsklusele

Servo iseloomustamiseks kasutatav suurus, näitab servo reageerimisaega käsklusele. Tavaliselt vahemikus 8 (standardservo) kuni 1 (kiired servod) ?s.

Servo Holding Power

servo pidamisvõime

Servo iseloomustamiseks kasutatav suurus, näitab servo väljundvõlli vastumõju suurust välisele momendile.

Servo Speed

servo kiirus

Servo iseloomustamiseks kasutatav suurus, näitab servo väljundvõlli nurkkiirust.

Servo Torque

servo jõud

Servo iseloomustamiseks kasutatav suurus, näitab servo väljundvõlli momendi suurust.

Slider

liugur

Raadiosaatjal olevad liuglülitid.

Soft Start

pehme start

Elektrimootori kiirusregulaatori funktsionaalsus mootori sujuvaks käivitamiseks. Säästab hammasülekandeid.

Split-S

Split-S

Lennumanööver, mis seisneb järjestikulises poolkeerise ning allasuunalise poolsõlme sooritamises.

Stall Turn

püstkurv

Lennumanööver, mis seisneb 90-kraadilises lennutrajektoori muutuses püstsuunaliseks, sellele järgnevas tagasipöördes ning teistkordses 90-kraadilises lennutrajektoori muutuses, taas horisontaalsuunaliseks.

Stick

raadiosaatja kang

Raadiosaatjal olevad juhtkangid.

Stunt Mode

kiire lennu ehk taevaslennurežiim

Vt. Flight Mode.

Switchless Inverted

selililend

Selili asendis (telik taeva poole) viibiva kopteri lennutamine ilma raadiosaatja juhtfunktsioonide reverseerimiseta vastava lüliti abil. Tänapäeval selililennuks kasutatav tehnika, mille võidukäik on kaotanud raadiosaatjatelt isegi vastava lüliti. Vt. Inverted Flight.

Tail Boom Crash

sabatoru kräss

Kopteri purunemine, mille põhjuseks on labade kokkupõrge sabatoruga. Sünonüüm on Boom Strike.

Tail-In

saba piloodi poole (kopteri asend)

Kopteri lennuasend, mil kopteri saba osundab teda piloteeriva piloodi poole.

Throttle

gaas

Mootori pöörete juhtimisfunktsioon, mille ekvivalendiks autol on gaasipedaal.

Throttle Hold

autorotatsioonirežiim

Raadios defineeritud lennurežiim autorotatsiooniks. Sünonüüm on Hold.

Tip-Path Plane

labaotste pöörlemistasapind

Tasapind, mis on määratletud rootori pöörlemisel labaotste trajektoori järgi õhku joonistuva ringi alusel.

Trailing Edge

laba tagaserv

Laba serv, mis läbib ruumi kõige viimasena.

Translational Lift

teisenenud tõstejõud

Kopteri ettesuunalisest liikumisest või tuules hõljumisest tekkiv lisanduv tõstejõud.

UAV – Unmanned Aerial Vehicle

mehitamata õhusõiduk

Autonoomne õhusõiduk, mis suudab ise õhus püsida ning seejuures täita etteantud ülesandeid.

Wag

„saagimine”

Rütmiline saba paremale-vasakule liikumine. Kiire „saagimine” võib olla põhjustatud güro liigsest tundlikkusest.

Kopteri detailid, pardaelektroonika, tööriistad ja varustus

Ball Link

kuulliigend

Ühendus, mis on realiseeritud kuuli ja selle peal istuva lingiotsa abil. Lingiots liigub vabalt kuuli peal ning võimaldab ühendatud kehade omavahelist nurka muuta.

Ball Link Ball

kuulliigendi kuul

Vt. Ball Link.

Ball Link Pliers

lingitangid

Spetsiaaltangid kuulliigendite lahti ja kokku monteerimiseks. Tangi ühel mokal on U-kujuline väljalõige kuulliigendi lingiotsa survestamiseks, teisel pisikene kausikujuline kõrgendus kuulliigendi kuuli fikseerimiseks ning läbi lingiotsa surumiseks.

Ball Link Reamer

lingiotste hõõrits

Tööriist kuulliigendi lingiotsa sisediameetri suurendamiseks. Sünonüüm on Ball Link Sizing Tool.

Ball Link Sizing Tool

lingiotste hõõrits

Vt. Ball Link Reamer.

Ball Link Wrench

lingiotste liblik-käepide

Abivahend kuulliigendi lingiotste keeramiseks, st. lingi pikkuse reguleerimiseks.

Battery Monitor

akuvaht

Pardaelektroonika aku laetusastme kontrollimiseks ja monitoorimiseks.

Bearing

laager

Üldnimetus. Vt. ka Flanged Bearing, Radial Bearing, Thrust Bearing.

Bearing Block

laagripukk

Vt. Bearing Holder.

Bearing Holder

laagripukk

Detail, mille sisse kinnitub laager. Sünonüüm on Bearing Block.

BEC – Battery Eliminator Circuit

aku välistamise lülitus

Kiirusregulaatoriga integreeritud spetsiaalne pingealaldi, mis võimaldab toita pardaelektroonikat jõuakust, alaldades selleks aku pinge pardaelektroonikale sobivaks (4,8..5,0V).

Bell-Hiller Mixer

Bell-Hiller mikserid

Mikserid, mille abil liidetakse pealabade labanurga ja stabilisaatorivarda kiikumise juhtimine.

Belt

hammasrihm

Vt. Belt Drive.

Belt Drive

hammasrihm ülekanne

Hammasrihma abil teostatud jõuülekanne, enamasti sabarootori käitamiseks.

Blade Holder

labahoidja

Detail kuhu kinnitub rootori laba.

Blade Spindle Shaft

sõudmisvõll, labahoidjate võll

Vt. Feathering Spindle.

Bushing

puks

Üldnimetus.

Canopy

kabiin

Kopteri kabiin.

Carburettor Assy

karburaator

Mootori koost, mille abil segatakse õhust ja kütusest kokku sobivas proportsioonis kütusesegu.

Center Hub

kesktükk

Rootoripea kesktükk, mis kinnitub peavõllile ja mille külge kinnituvad kiik ja kaelkoogud.

Clutch Bell

sidurikorv

Siduri komponent, mis võtab vastu siduritalla poolt edastatud pöördemomendi rakendunud tsentrifugaalsiduris.

Clutch Shoe

siduritald

Tsentrifugaalsiduri komponent, mis pöörleb pidevalt. Teatud pöörlemiskiiruse ületamisel rakendab siduri, pöörlemiskiiruse langemisel lahutab aga siduri taas.

Collar

keermestamata vahepuks

Keermestamata puks, kasutatakse mh. raamiplaatide omavaheliseks sidumiseks.

Control Rod

lingivarras

Vt. Link Rod.

Connecting Rod

mootori keps

Mootori detail, mis vahendab mootori kolvi üles-alla suunalise liikumise väntvõlli silindriliseks liikumiseks.

Cooling Fan Shroud

jahutusventilaatori deflektor

Kasutatakse jahutusõhu suunamiseks.

Coverplate

tagumine katteplaat

Mootori detail, mis sulgeb väntvõlli tagaküljel mootori karteri.

Crankcase

mootoriplokk ehk korpus

Mootori korpus.

Crankshaft

väntvõll

Mootori detail. Kolbi liikuma panevate plahvatuste abil tekitatud jõud kantakse kepsu kaudu väntvõlli pöörlevaks liikumiseks ja kantakse tema abil mootorist välja. Tänu väntvõllil paikneva hooratta inertsile säilitab väntvõll liikumise ja sunnib kolvi uuesti ülesasendisse. Samaaegselt liigub piki väntvõlli uus küttesegu põlemiskambrisse.

Crankshaft Clamp

väntvõlli lukustaja

Abivahend väntvõlli lukustamiseks propellerimutri kinnitamisel.

Cross Member

keermestatud vahepuks

Keermestatud puks, kasutatakse mh. raamiplaatide omavaheliseks sidumiseks.

Crystal

kvarts

Saatja ja vastuvõtja osa, mille abil vastav seade häälestatakse õigele raadiokanalile.

Cylinder Liner

silinder

Mootori detail, mille sees liigub kolb.

Damper Rubber

rootoripea kumm

Kummiamortisaator rootoripea laperdamise tagamiseks.

Decal

ilustus

Enamasti kleepsu vormis ilustus kabiini või kiilu disainimiseks.

Drive Washer

ülekandeseib

Mootori detail, mille abil kinnitatakse mootori väntvõllile propeller või sidurialus.

DTDS – Direct Tail Drive System

autorotatsiooniülekanne

Hirobo nimetus sabarootori autorotatsiooniülekandele, kus sabarootori kontroll säilib ka autorotatsiooni ajal.

Engine Mount

mootoripukk

Rakis, mille abil kopteri mootor kinnitatakse kereplaatide vahele.

ESC – Electronic Speed Control

kiirusregulaator

Elektrimootori kontroller, mis võimaldab juhtida tema pöörlemise kiirust.

Fan

ventilaator

Kopteri mootori jahutamiseks mõeldud ventilaator.

Fan Hub

ventilaatori-sidurialus, sidurialus

Kopteril propelleri asemel mootori külge kinnituv vahetükk, mis on enamasti ventilaatori kesktükiks ja millele omakorda kinnitub siduritald.

Feathering Spindle

sõudmisvõll, labahoidjate võll

Võll, millele kinnituvad labahoidjad ning mis võimaldab labade labanurga muutumist (sõudmist) ning mis muudab oma nurka peavõlli suhtes, pöördudes laperdamisteljel. Sünonüüm on Blade Spindle Shaft.

Fin

kiil

Kopteri sabas: horisontaalne ja vertikaalne stabilisaatortasapind. Erinevalt lennuki stabilisaatorist ja kiilust ei kasutata mudelkopteri kiiludel enamasti aerodünaamilist tõstejõudu arendavat profiili.

Flanged Bearing

flanšiga laager

Radiaallaager, millel on väljaulatuv välisäär. Kasutatakse tihti mikseriõlgade laagerdamisel.

Flight Pack

jõuaku

Elektrikopteri mootori käitamiseks voolu andev aku.

Floating Angle

raaminurk

Nurkprofiildetail kopteri raami ja teliku ühendamiseks.

Flybar

stabilisaator

Varras, mis kiigub koos kiigega, pöördudes samas kiige sees, et muuta stabilisaatorilabade nurka. Varda otstesse on kinnitatud stabilisaatorilabad. Sünonüüm on Stabilizer Bar.

Flybar Paddle

stabilisaatorilaba

Labad, mis on kinnitatud stabilisaatorivarda otstesse.

Frame Plate

raamiplaat, ka alumine raamiplaat

Mudelkopteri korpuse ehk raami moodustava plaadipaari plaat. Tihti kasutatakse seda mõistet, viidates spetsiifiliselt just alumise plaadipaari plaadile.

Fuel Clamp

klambersulgur

Kütusevooliku sulgemiseks kasutatav abivahend.

Fuel Pump

kütusepump

Pump kopteri tankimiseks.

Fuel Tank

kütusepaak

Kopteri kütusepaak.

Fuel Tube Cap

kütusetoru kork

Kütusevooliku sulgemiseks kasutatav abivahend.

Fuelling Valve

tankimisventiil

Spetsiaalne sulguriga tankimisventiil mudelil.

Gasket

tihend (mootori)

Mootori detailide tihendamiseks kasutatakse erinevaid tihendeid.

Gear

hammasratas

Üldnimetus. Jõuülekande hammasratas.

Glow Plug

hõõgküünal

Sisepõlemismootori küünal.

Glow Starter

küünlasoojendaja

Sisepõlemismootori küünla hõõguma ajamiseks kasutatav abivahend, mis ühendatakse otse küünlaga ja annab küünla soojendamiseks vajalikku toitepinget.

Governor

kuberner ehk püsipöörete hoidja

Eraldiseisev seade või kiirusregulaatori funktsioon, mis tagab mootori või pearootori pöörete püsimise sõltumata rootori koormusest.

Grease

määrdeaine

Rootoripea kummide ja survelaagrite määrimiseks.

Gyro

güroskoop e. güro

Pardaelektroonika, mis stabiliseerib välistest jõududest (nt. tuul) või pearootori poolt tekitatava pöördemomendi muutumisest põhjustatud saba liikumist sabaservo täiendava juhtimise kaudu.

Headsink Head

radiaator

Mootori detail, mis sulgeb põlemiskambri ava, mille külge paigaldatakse süüteküünal ja mis tagab mootori efektiivse jahutamise.

Hex Cap Bolt

sisekuuskantpeaga polt

Vastava nimetusega kutsutakse enamasti standardile DIN912 vastavat sisekuuskantpeaga polti.

Jesus Bolt

jeesuspolt

Polt, mis kinnitab rootori kesktüki peavõlli külge.

Landing Gear

telik

Koosneb jalustest ja kaartest. Vt. ka Skids.

Lever

õlg, kang, hoob

Üldnimetus erinevatele lingistikus kasutatavatele õlgadele ja mikseritele.

Link

link

Varras koos vastavate otstega. Lingistiku osa. Lingiotsa keeramisel saab lingi pikkust reguleerida. Lingiots seob lingi (kopteris enamasti) kuuliga moodustades kuulliigendi.

Link End

lingiots

Lingivarda ots. Lingiots seob lingi (kopteris enamasti) kuuliga moodustades kuulliigendi. Lingiotsa keeramisel saab lingi pikkust reguleerida.

Link Rod

lingivarras

Enamasti traadist valmistatud varras, mille keermestatud otstesse kinnituvad lingiotsad. Sünonüüm Connecting Rod. Varras koos lingiotstega on komplektne link.

Linkage

lingistik

Mehhaaniline varraste ja õlgade süsteem mehhaanilise liikumise ülekandmiseks servolt täiturmehhanismile (näit. labahoidja), kus komponendid on omavahel ühendatud tavaliselt kuulliigendite abil.

Main Mast

peavõll

Kopteri peaülekande võll, mille otsa kinnitub ühtlasi ka rootoripea.

Manual

juhendmaterjal

Kopteri või lisaseadme juhendmaterjal.

Mechanical Plate

raadioalus

Vt. Radio Bed.

Mixing Base

mikserplokk

Kollektiivsete labanurkade kompensaatori sünonüüm. Vt. Washout Block.

Muffler

summuti

Gaasi voolamisest põhjustatud müra vähendav seadis sisepõlemismootoris, ventilaatoris vms. seadmes.

Needle

segunõel

Nõel, mille abil reguleeritakse nõelventiili läbilaskevõimet.

Needle Valve

nõelventiil

Karburaatori detail, mille abil reguleeritakse küttesegu koostist.

Nipple

nippel

Karburaatori detail, mille abil ühendatakse kütusevoolik karburaatoriga.

Nord-Lock Washer

Nord-Lock seib

Sisseehitatud lukustusega seibide realisatsioon.

Nut

mutter

Üldnimetus. Vt. ka NyLock Nut.

NyLock Nut

NyLock mutter

Sisseehitatud keermelukustusega mutrite üldnimetus.

Paddle Gauge

stabilisaatorilabade mõõtur

Abivahend stabilisaatorilabade rihtimiseks.

Pinion

väike hammasratas

Tavaliselt elektrimootori võllile või sidurikorvile kinnitatud hammasratas, mis edastab mootori pöördemomendi peahammasrattale.

Piston

kolb

Mootori detail, mis teisendab küttesegu plahvatamisel tekkinud soojuspaisumise mehhaaniliseks liikumiseks.

Piston Ring

kolvirõngas

Mootori detail, mis tagab tiheda ühenduse kolvi ja silindri vahel.

Pitch Compensator

labanurkade kompensaator

Kollektiivsete labanurkade kompensaatori e. mikserploki sünonüüm. Vt. Washout Block.

Pitch Gauge

labanurkade mõõtur

Abivahend pealabade labanurga mõõtmiseks.

Pitch Slider

labanurkade libistaja

Libiseva ploki sünonüüm. Vt. Slide Block ja Washout Block.

Power Panel

stardipaneel

Toitepaneel, mis varustab pilooti kopteri stardiks vaja mineva sobilike parameetritega elektrienergiaga. Tavaliselt sisaldab pingealaldit.

Propeller Nut

propellerimutter

Mootori detail, mille abil kinnitatakse mootori väntvõllile propeller või sidurialus.

Pulley

rihmaratas

Hammasrihm-ülekande osa. Vt. ka Belt, Belt Drive.

Radial Bearing

radiaallaagrid

Kuullaager, mis on mõeldud töötama radiaalsuunaliste, st. pöörlemisteljega risti mõjuvate jõudude keskkonnas.

Radio Bed

raadioalus

Pardaelektroonika paigaldamiseks mõeldud alus. Sünonüüm on Mechanical Plate.

Radius Block

raadius plokk

Rootoripea ajastuse seadistamiseks kasutatav detail rootoripeas, mille ülesandeks on üles-alla liikuva mikserploki hoidmine ülejäänud rootoripea suhtes kindla nurga all.

Remote Glow Adapter

küünla pikendusadapter

Kopteri hõõgküünla pikendusjuhe, mis on paigaldatud kopterile ja võimaldab küünla soojendamiseks vajaliku elektrikontakti luua mugavamal moel. Täiskerega kopteritel pole otsene ligipääs küünlale enamasti võimalik.

Rotor

rootor

Elektrimootori pöörlev osa. Tavalisel mootoril sisaldab mähiseid, harjavabal mootoril magneteid.

Rotor Blade

laba

Aerodünaamilist tõstejõudu tekitav rootoripea tööelement, mille ekvivalentideks lennukis on propeller ja tiib.

Rotor Head

rootoripea

Rootoripeaks nimetatakse kopteri rootori mehhaanika koostu.

Rx – Reciever

vastuvõtja

Raadiosüsteemi osa, mis on monteeritud helikopterile ja transleerib raadiosignaali servode juhtimiseks vajalikuks elektriliseks signaaliks.

Seesaw

kiik

Rootoripea kesktükile kinnitatud kiikuv detail, mille sees pöörleb stabilisaatorivarras ja mille külge kinnitub Bell-Hiller mikser või antud mikserist lähtuv stabilisaatorilabade labaringi kallutust juhtiv link.

Sensorless Brushless Motor

andurita harjadeta mootor

Võrreldes tavalise alalisvoolumootoriga on harjadeta mootor tunduvalt efektiivsem. Harjade puudumine teeb mootorist ka pikaealisema. Harjadeta mootorid vajavad spetsiaalset juhtelektroonikat. Sensorita mootori korral piisab mootori ja juhtelektroonika omavaheliseks ühendamiseks kolmest juhtmest.

Servo Arm

servo õlg

Servo võllile kinnituv õlg, mille küljes omakorda on kuulliigendi kuul.

Servo Plate

ülemine raamiplaat

Mudelkopteri korpuse ehk raami moodustava ülemise plaadipaari plaat, mille külge kinnituvad ka servod.

Shaft

võll

Üldnimetus. Vt. ka Main Mast.

Shaft Key

võlli liist

Detail, mille abil kantakse võlli moment üle võllile kinnitatud detailile. Liist kinnitub võlli ja temale kinnitatud detaili liistusoontesse. Alamtüübiks on Woodruff Key.

Skid

jalus

Kopteri teliku osa. Vt. ka Landing Gear.

Slide Block

libisev plokk

Labanurkade libistaja sünonüüm ja mikserploki alternatiivne nimetus. Sünonüüm on Pitch Slider, aga tihti kasutatakse ka nimetusi Pitch Compensator, Mixing Base, Washout Block. Vt. lähemalt Washout Block.

Stabilizer Bar

stabilisaatorivarras

Vt. Flybar.

Stabilizer Control Arm

õlad stabilisaatorivarda keeramiseks

Õlad stabilisaatorivarda keeramiseks ümber pikitelje, et muuta stabilisaatorilabade labanurka.

Starter

starter

Elektrimootor, mille abil käivitatakse kopterimudeli sisepõlemismootor.

Starter Extension

stardivõll

Kopteri mootori starteriga käivitamiseks kasutatav vahevõll. Sünonüümiks on Starter Shaft.

Starter Shaft

stardivõll

Vt. Starter Extension.

Stator

staator

Elektrimootori paigalseisev osa. Tavalisel mootoril sisaldab püsimagneteid. Harjavabal mootoril sisaldab staator mähised.

Stop Plate

rootoripea pidurdusplaat

Osadel rootoripeadel kaelkookude kohal olev plaat, mille abil on võimalik tühikäigul pöörlevat rootorit pidurdada.

SUS

seest tühi

Kasutatakse seest tühjade torude ja võllide märgistamiseks.

Swashplate

kallutusautomaat

Lingistiku komponent, mis transleerib lingistiku kaudu edastatavad juhtkäsud mitteroteeruvalt lingistiku osalt rootoripeaga koos roteeruvale lingistiku osale.

Tail Boom

sabatoru

Kopteri osa, mis ühendab sabarootorit ja kopteri korpust.

Tail Boom Support

sabatoru tugi

Sabatoru jäikuse suurendamiseks kasutatav kopteri detail.

Tail Rotor

sabarootor

Pearootori poolt tekitatud pöördemomendi tasakaalustamiseks kopteri sabas asuv lisarootor.

Thread Locking Agent

keermelukustusvedelik

Kemikaal keermete vibratsioonist tingitud lahtipõrumise vältimiseks, näit. Loctite 243.

Thrust Bearing

survelaager

Kuullaager, mis on mõeldud töötama tangensiaalsuunaliste, st. pöörlemistelje suunaliste jõudude keskkonnas. Sellised jõud on eriti suured labahoidjates.

Training Gear

treeningtelik

Spetsiaalne kopteri teliku alla kinnitatav lisatelik, mis hoiab ära kopteri ümbermineku algaja esimeste lennutuskatsete ajal.

Transmitter Mitt

saatja muhv

Kaitseb käsi külma ilma eest raadiosaatjaga opereerimisel. Sisuliselt on tegemist muhviga, mille sisse mahub lisaks kätele ka raadiosaatja.

T-Type Fuel Filter

3-haruline kütusefilter

Kütusefilter, millel on lisaväljaviik kolmanda kütusevooliku otsa liitmiseks.

Tube

kardaanülekande võll, kardaan

Võll, mis kannab kardaanülekandes pöördemomendi ühelt otsalt teisele.

Tube Drive

kardaanülekanne

Kardaani abil teostatud jõuülekanne, enamasti sabarootori käitamiseks.

Tuned Pipe

resonantstoru

Summuti, mis tema poolt tekitatava tagasisurveresonantsi tõttu suurendab mootori võimsust teatud pöörete vahemikus.

Tx – Transmitter

saatja

Raadiosüsteemi osa, mille abil piloot juhib mudelit ja mis transleerib juhtimiskangide mehhaanilise liikumise raadiosignaaliks.

Vernier

nihk-kaliiber

Mõõteriist joonpikkuste mõõtmiseks.

Voltage Regulator

pingealaldi

Pardaelektroonika, mis alaldab vastuvõtja aku pinge ülejäänud pardaelektroonikale sobivaks.

Washer

seib

Üldnimtus. Vt. ka Nord-Lock Washer.

Washout Block

mikserplokk e. kollektiivsete labanurkade kompensaator (libiseva ploki sünonüüm)

Üles-alla suunal piki peavõlli liikuv plokk, millele kinnituvad kiikuvad mikserploki mikseri õlad. Koos vastava mikseriga eemaldab kallutusautomaadi poolt edastatava kollektiivsete labanurkade juhtimise komponendi Bell-Hilleri rootoripeas, kandes edasi vaid tsükliliste labanurkade juhtimise komponenti. Sünonüümideks on Pitch Compensator ja Mixing Base, aga tihti kasutatakse ka nimetusi Slide Block, Pitch Slider.

Washout Control Arm

mikserploki mikserid

Mikserid, mille abil mikserplokk eraldab ning edastab tsükliliste labanurkade juhtimisfunktsiooni ning kompenseerib ning absorbeerib kallutusautomaadi poolt edastatava kollektiivsete labanurkade juhtimisfunktsiooni. Vt. ka Washout Block.

Windshield

tuuleklaas

Kabiini osa. Vt. ka Canopy.

Woodruff Key

segmentliist

Võlli liistu realisatsioon, mis on ketta segmendi kujuline. Võlli liistusoon on seetõttu samuti kumer. Vt. ka Shaft Key.

Yoke

kaelkoogud

Rootoripea kesktükki labahoidjatega sidestav, labahoidjate vahel asuv detail, mille abil realiseeritakse labahoidjate võlli (sõudmisvõlli) laperdamine ning sõltuvalt rootoripeast ka laperdamishinge distantseerimine peavõllist.

Raadio seaded

ATV - Adjustable Travel Volume

liikumisala (valik)

Vt. Travel Adjustment.

D/R – Dual Rate

poolitaja (valik)

Juhtpindade (kald-, kõrgus- ja pöördetüüri) liikumisulatuse piiramine raadios.

End Point

liikumisala (valik)

Vt. Travel Adjustment.

EXP – Exponential

eksponentsiaal (valik)

Juhtpindade (kald-, kõrgus- ja pöördetüüri) juhtimisfunktsiooni mõju mittelineaarseks muutmine raadios.

Fail Safe

veakindlus (valik)

Veakindluse seadete määratlemine raadios.

Gyro

güro tundlikkus (valik)

Vt. Gyro Sensitive.

Gyro Sensitive

güro tundlikkus (valik)

Güro tundlikkuse seadistamine raadios. Sünonüümiks on Gyro.

Model Copy

mudeli kopeerimine (valik)

Mudeli seadete kopeerimine raadios.

Model Name

mudeli nimi (valik)

Mudeli nime määramine raadios.

Model Reset

algseadete taastamine (valik)

Mudeli algväärtustamine raadios.

Model Select

mudeli valik (valik)

Mudeli valik raadios.

Modulation

modulatsioon (valik)

Raadioülekandeks sobiva modulatsiooni valik raadios.

Monitor

servomonitor (valik)

Raadio servomonitor. Sünonüümiks on Servo Monitor.

Pitch Curve

labanurkade kõver (valik)

Labanurkade kõvera defineerimine raadios.

Programmed Mix

programmeeritavad mikserid (valik)

Kasutajapoolsete mikserite määratlemine raadios.

Reverse

servo reverseerimine (valik)

Servo liikumissuuna muutmine raadios.

Rev Mix - Revolution Mixer

pöörete mikser (valik)

Pöörete mikseri seadistamine raadios.

Servo Monitor

servomonitor (valik)

Vt. Monitor.

Stick Mode

kangiasetuse tüüp (valik)

Raadio kangiasetuse tüübi määramine.

Sub Trim

alamtrimm (valik)

Servode tsentreerimise seadistus raadios.

Swash Type

kallutusautomaadi tüüp (valik)

Mudelil kasutatava kallutusautomaadi tüübi määramine raadios.

Throttle Curve

gaasikõver (valik)

Gaasikõvera defineerimine raadios.

Throttle Cut

mootori peatamine (valik)

Mootori peatamise funktsionaalsuse määratlemine raadios.

Throttle Hold

tühikäik (valik ja raadio lüliti)

Gaasiservo tühikäiguasendi määramine raadios või vastava lennurežiimi aktiveerimislüliti.

Throttle Trim

gaasitrimm (valik)

Gaasi trimmi määratlemine raadios.

Timer

taimer (valik)

Taimeri funktsionaalsuse seadistamine raadios.

Trainer

treener (valik)

Treeneri funktsionaalsuse seadistamine raadios.

Travel Adjustment

liikumisala (valik)

Servo liikumisulatuse suuruse määrang raadios. Sünonüümideks on End Point ja ATV.

Trim Step

trimmi samm (valik)

Trimmisammu määramine raadios.

Type Select

tüübi valik (valik)

Mudeli tüübi määramine raadios.